Автоматичен Json формат, jsonbeautifier, Url, Timestamp en/декодиране на онлайн инструменти за разработка

здравей, можеш да въведеш низ от няколко типа, като json timestamp, url en/decode, автоматично ще го открие и en/decode.

повече функция се изгражда.


текущо времево клеймо: текуща дата и час:

JSON Viewer / JSON Beautifier / JSON Decode Online

Форматът JSON е синтактично идентичен с кода за създаване на JavaScript обекти. Поради това сходство една JavaScript програма може лесно да конвертира JSON данни в собствени JavaScript обекти. Синтаксисът на JSON е извлечен от синтаксиса на нотация на обект на JavaScript, но форматът JSON е само текстов.

Безплатният инструмент JSON Beautifier, използван като JSON редактор, Json Viewer, Json Validator, валиден json и Json форматиращ инструмент за анализиране на json в дървовиден изглед и обикновен текст, има функции jsonlink jsonpretty.

javascript json анализ

var students = '{"id": 1, "name": "dan", "age": 20, "grade": {"gradeId": 1, "gradeName": "abc"}}';
console.log(typeof students);

var model = JSON.parse(students);
console.log(typeof model);
console.log(model);

python json дъмп

>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}

// Pretty printing
>>> import json
>>> print(json.dumps({'4': 5, '6': 7}, sort_keys=True, indent=4))
{
  "4": 5,
  "6": 7
}

python json зарежда и python анализира json

>>> import json
>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]

python dict към json

import json

# Data to be written
dictionary ={
  "id": "04",
  "name": "sunil",
  "department": "HR"
}
  
# Serializing json
json_object = json.dumps(dictionary, indent = 4)
print(json_object)

java анализира json

import org.json.*;

String jsonString = ... ; //assign your JSON String here
JSONObject obj = new JSONObject(jsonString);
String pageName = obj.getJSONObject("pageInfo").getString("pageName");

JSONArray arr = obj.getJSONArray("posts"); // notice that `"posts": [...]`
for (int i = 0; i < arr.length(); i++)
{
  String post_id = arr.getJSONObject(i).getString("post_id");
  ......
}

php json кодиране/декодиране

// php json encode
$aryStudent = [
  'id' => 1,
  'name' => 'dan',
];
$jsonStr = json_encode($aryStudent);
var_dump(jsonStr);

// php json decode to object
$jsonObj = json_decode($jsonStr);
var_dump($jsonObj);

// php json decode to array
$jsonAry = json_decode($jsonStr, true);
var_dump($jsonAry);

javascript обект към json

// Stringify a JavaScript Object
const obj = {name: "John", age: 30, city: "New York"};
const myJSON = JSON.stringify(obj);
console.log(myJSON);

// Parsing JSON
const obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');
console.log(obj);

URL декодиране онлайн / URL кодиране онлайн

Безплатни онлайн инструменти за кодиране на URL адреси, онлайн инструменти за декодиране на URL адреси.

URL адресът е адресът на уеб страница, като: https://dev-tools.link, URL кодирането преобразува знаците във формат, който може да се предава по интернет.

Кодирането на URL означава кодиране на определени знаци в URL чрез замяната им с една или повече тройки знаци, които се състоят от знака за процент "%", последван от две шестнадесетични цифри. Двете шестнадесетични цифри на триплета(ите) представляват числовата стойност на заменения знак.

Анализирайте URL адреса, основния URI синтаксис:
scheme:[//[user:password@]host[:port]][/]path[?query][#fragment]

The първата стъпка в кодирането на URI е изследването на неговите части и след това кодирането само на съответните части.

javascript url кодиране / javascript url декодиране

// javascript url encode

// encodes characters such as ?,=,/,&,:
console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=1'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D1"

console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=шеллы'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"


// javascript url decode
const uri = 'htts://dev-tools.link/?x=шеллы';
const encoded = encodeURI(uri);
console.log(encoded);
// expected output: "htts://dev-tools.link/?x=%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"

try {
 console.log(decodeURI(encoded));
 // expected output: "htts://dev-tools.link/?x=шеллы"
} catch (e) { // catches a malformed URI
 console.error(e);
}

php urlencode / php urldecode

// php urlencode() example
echo '<a href="mycgi?foo=', urlencode($userinput), '">';

// php urlencode() and htmlentities() example
$query_string = 'foo=' . urlencode($foo) . '&bar=' . urlencode($bar);
echo '<a href="mycgi?' . htmlentities($query_string) . '">';

python urlencode / python urldecode

// python url encode python3
>>> import urllib.parse
>>> query = 'Hellö Wörld@Python'
>>> urllib.parse.quote(query)
'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'

// python url encode python2
>>> import urllib
>>> urllib.quote('Hello World@Python2')
'Hello%20World%40Python2'

// python url decode python3
>>> import urllib.parse
>>> encodedStr = 'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'
>>> urllib.parse.unquote(encodedStr)
'Hellö Wörld@Python'

// python url decode python2
>>> import urllib
>>> queryStr = 'Hello%20World%0A'
>>> urllib.unquote(queryStr)
'Hello World\n'

java url кодиране / java url декодиране

// java url encode
private String encodeURL(String value) {
  return URLEncoder.encode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

// java url decode
private String decodeURL(String value) {
  return URLDecoder.decode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

Безплатни инструменти за преобразуване на дата и време

Timestamp Online е конвертор на timestamp между unix timestamp и дата, четима от човек. Ако искате да конвертирате клеймо за време, достатъчно е или да въведете клеймото си за време в полето за въвеждане.

Вземете текущо времево клеймо в някои програми

Вземете клеймо за време в swift

NSDate().timeIntervalSince1970

Вземете клеймо за време в Go lang

import ( "time")
int32(time.Now().Unix())

Вземете клеймо за време в Java

// in pure java
(int) (System.currentTimeMillis() / 1000)

// in joda
(int) (DateTime.now().getMillis() / 1000)

Вземете клеймо за време в JavaScript

	
Math.round(new Date() / 1000)

Вземете клеймо за време в Objective-C

[[NSDate date] timeIntervalSince1970]

Вземете клеймо за време в MySQL

  SELECT unix_timestamp(now())

Вземете клеймо за време в SQLite

SELECT strftime('%s', 'now')

Вземете клеймо за време в Erlang

calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:universal_time())-719528*24*3600.

Вземете клеймо за време в PHP

// pure php
time()

// Carbon\Carbon
Carbon::now()->timestamp

Вземете клеймо за време в Python

import time
time.time()

Вземете клеймо за време в Ruby

Time.now.to_i

Вземете клеймо за време в Shell

date +%s

Вземете клеймо за време в Groovy

(new Date().time / 1000).intValue()

Вземете клеймо за време в Lua

os.time()

Вземете клеймо за време в .NET/C#

(DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000