Formát Auto Json, jsonbeautifier, Url, Timestamp en/decode online vývojové nástroje

ahoj, můžete zadat několik typů řetězců, které jako json timestamp, url en/decode automaticky detekují a en/dekódují.

další funkce je budování.


aktuální časové razítko: aktuální datum a čas:

JSON Viewer / JSON Beautifier

Formát JSON je syntakticky identický s kódem pro vytváření objektů JavaScriptu. Díky této podobnosti může program JavaScript snadno převést data JSON na nativní objekty JavaScriptu. Syntaxe JSON je odvozena ze syntaxe zápisu objektu JavaScriptu, ale formát JSON je pouze text.

Bezplatný nástroj JSON Beautifier používaný jako editor JSON, prohlížeč Json, Validátor Json, platný formátovač json a Json k analýze json ve stromovém zobrazení a prostém textu má funkce jsonlink jsonpretty.

javascript json parse

var students = '{"id": 1, "name": "dan", "age": 20, "grade": {"gradeId": 1, "gradeName": "abc"}}';
console.log(typeof students);

var model = JSON.parse(students);
console.log(typeof model);
console.log(model);

výpis python json

>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}

// Pretty printing
>>> import json
>>> print(json.dumps({'4': 5, '6': 7}, sort_keys=True, indent=4))
{
  "4": 5,
  "6": 7
}

načte python json a python analyzuje json

>>> import json
>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]

python dict to json

import json

# Data to be written
dictionary ={
  "id": "04",
  "name": "sunil",
  "department": "HR"
}
  
# Serializing json
json_object = json.dumps(dictionary, indent = 4)
print(json_object)

java parse json

import org.json.*;

String jsonString = ... ; //assign your JSON String here
JSONObject obj = new JSONObject(jsonString);
String pageName = obj.getJSONObject("pageInfo").getString("pageName");

JSONArray arr = obj.getJSONArray("posts"); // notice that `"posts": [...]`
for (int i = 0; i < arr.length(); i++)
{
  String post_id = arr.getJSONObject(i).getString("post_id");
  ......
}

php json zakódovat/dekódovat

// php json encode
$aryStudent = [
  'id' => 1,
  'name' => 'dan',
];
$jsonStr = json_encode($aryStudent);
var_dump(jsonStr);

// php json decode to object
$jsonObj = json_decode($jsonStr);
var_dump($jsonObj);

// php json decode to array
$jsonAry = json_decode($jsonStr, true);
var_dump($jsonAry);

objekt javascript do json

// Stringify a JavaScript Object
const obj = {name: "John", age: 30, city: "New York"};
const myJSON = JSON.stringify(obj);
console.log(myJSON);

// Parsing JSON
const obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');
console.log(obj);

URL dekódovat online / URL kódovat online

Bezplatné online nástroje pro kódování adresy URL, online nástroje pro dekódování adresy URL.

URL je adresa webové stránky, např.: https://dev-tools.link, kódování URL převádí znaky do formátu, který lze přenášet přes internet.

Kódování URL znamená kódování určitých znaků v adrese URL jejich nahrazením jedním nebo více trojicemi znaků, které se skládají ze znaku procenta "%" následovaného dvěma hexadecimálními číslicemi. Dvě hexadecimální číslice trojice (tripletů) představují číselnou hodnotu nahrazovaného znaku.

Analyzujte adresu URL, základní syntaxi URI:
schéma:[//[user:password@]hostitel[:port]][/]cesta[?query][#fragment]

The prvním krokem ke kódování URI je prozkoumání jeho částí a poté zakódování pouze relevantních částí.

javascript url encode / javascript url decode

// javascript url encode

// encodes characters such as ?,=,/,&,:
console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=1'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D1"

console.log(encodeURIComponent('htts://dev-tools.link?test=шеллы'));
// expected output: "htts%3A%2F%2Fdev-tools.link%3Ftest%3D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"


// javascript url decode
const uri = 'htts://dev-tools.link/?x=шеллы';
const encoded = encodeURI(uri);
console.log(encoded);
// expected output: "htts://dev-tools.link/?x=%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B"

try {
 console.log(decodeURI(encoded));
 // expected output: "htts://dev-tools.link/?x=шеллы"
} catch (e) { // catches a malformed URI
 console.error(e);
}

php urlencode / php urldecode

// php urlencode() example
echo '<a href="mycgi?foo=', urlencode($userinput), '">';

// php urlencode() and htmlentities() example
$query_string = 'foo=' . urlencode($foo) . '&bar=' . urlencode($bar);
echo '<a href="mycgi?' . htmlentities($query_string) . '">';

python urlencode / python urldecode

// python url encode python3
>>> import urllib.parse
>>> query = 'Hellö Wörld@Python'
>>> urllib.parse.quote(query)
'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'

// python url encode python2
>>> import urllib
>>> urllib.quote('Hello World@Python2')
'Hello%20World%40Python2'

// python url decode python3
>>> import urllib.parse
>>> encodedStr = 'Hell%C3%B6%20W%C3%B6rld%40Python'
>>> urllib.parse.unquote(encodedStr)
'Hellö Wörld@Python'

// python url decode python2
>>> import urllib
>>> queryStr = 'Hello%20World%0A'
>>> urllib.unquote(queryStr)
'Hello World\n'

java url encode / java url decode

// java url encode
private String encodeURL(String value) {
  return URLEncoder.encode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

// java url decode
private String decodeURL(String value) {
  return URLDecoder.decode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
}

Bezplatné časové razítko k dnešnímu nástroji převaděče

Timestamp Online je převod časových razítek mezi unixovým časovým razítkem a lidsky čitelným datem formuláře. Pokud chcete převést časové razítko, postačí buď zadat časové razítko do vstupní oblasti.

Získejte aktuální časové razítko v některých programech

Získejte časové razítko rychle

NSDate().timeIntervalSince1970

Získejte časové razítko v Go lang

import ( "time")
int32(time.Now().Unix())

Získejte časové razítko v Javě

// in pure java
(int) (System.currentTimeMillis() / 1000)

// in joda
(int) (DateTime.now().getMillis() / 1000)

Získejte časové razítko v JavaScriptu

	
Math.round(new Date() / 1000)

Získejte časové razítko v Objective-C

[[NSDate date] timeIntervalSince1970]

Získejte časové razítko v MySQL

  SELECT unix_timestamp(now())

Získejte časové razítko v SQLite

SELECT strftime('%s', 'now')

Získejte časové razítko v Erlangu

calendar:datetime_to_gregorian_seconds(calendar:universal_time())-719528*24*3600.

Získejte časové razítko v PHP

// pure php
time()

// Carbon\Carbon
Carbon::now()->timestamp

Získejte časové razítko v Pythonu

import time
time.time()

Získejte časové razítko v Ruby

Time.now.to_i

Získejte časové razítko v Shell

date +%s

Získejte časové razítko v Groovy

(new Date().time / 1000).intValue()

Získejte časové razítko v Lua

os.time()

Získejte časové razítko v .NET/C#

(DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000